BALJU VIR WYNBERG-NOORD /

SHERIFF FOR WYNBERG NORTH

Welkom by ons webtuiste! 

Welcome to our website!    

 

Neem asseblief die vrymoedigheid om deur ons webtuiste te swerf vir inligting ten opsigte van items wat per geregtelike veilings verkoop sal word. Die volgende kategoriee word aangedui:

 

Please feel free to browse our website for information in respect of items which will be sold by way of sales in execution. will be sold by way of sales in execution.

 

 

·         Onroerende eiendom soos huise, woonstelle en ander geboue;

·         Roerende eiendom wat 'n groot verskeidenheid items insluit; en

·         Skepe wat ook seiljagte insluit.

 

 

·         Immovable properties such as houses, flats and other buildings;

·         Movable property which includes a vast variety of items; and

·         Ships, which includes yachts.

 

Adres

Pos Adres

 

Address

Postal Address

Coates Gebou

Maynardweg 32

Wynberg

7824

Tel : 021 761 3439

Posbus 18162

Wynberg

7824

Docex 16

 

Coates Building

32 Maynard Road

Wynberg

7824

Tel : 021 761 3439

PO Box 18162

Wynberg

7824

Docex 16